watermark

Similar to the watermark on expensive paper. Some computer files have digital watermarks embedded within them, which are not noticeable to the user. Suche digital patterns can be used to authenticate documnents and detect unauthorized copies.

watermark
Tương tự như hình mờ trên giấy đắt tiền. Một số file máy tính có các watermark kỹ thuật số được nhúng bên trong chúng, điều này không gây sự chú ý đối với người dùng. Các mẫu kỹ thuật số như vậy có thể được sử dụng để xác thực các tài liệu và phát hiện các bản sao không hợp lệ.


Published:

PAGE TOP ↑