waterfall

A description of a software program or Web site that is under development but progresses one step at a time with each step being irreversible.

waterfall
Một sự mô tả về một chương trình phần mềm hay website đang được phát triển nhưng tiến triển mỗi lần một bước với mỗi bước không thể thay đổi được.


Published:

PAGE TOP ↑