watch icon

The macintosh equivalent to the hourglass symbol, which indicates that the computer is processing something and unable to receive new commands.

biểu tượng đồng hồ
Biểu tượng của Macintosh tương đương với biểu tượng đồng hồ cát. Biểu tượng này chỉ định rằng máy tính đang xử lý một điều nào đó và không thể nhận các lệnh mới.


Published:

PAGE TOP ↑