warm swap

To exchange an old componet from a system for a new one without turning the power off. However,the component concerned should not be active at the time of exchange.

hoán đổi nóng
Trao đổi một thành phần cũ từ một hệ thống để lấy một thành phần mới mà không tắt điện. Tuy nhiên, thành phần được quan tâm sẽ không hoạt động vào thời điểm trao đổi.


Published:

PAGE TOP ↑