warm boot/start

To restart a computer that has previously been runing and whose components are already warm. This is necessary after a computer has crashed.

warm boot/start
Khởi động nóng. Khởi động lại một máy tính đã chạy trước đó và có các thành phần đã được làm nóng. Điều này cần thiết sau khi một máy tính bị sự cố.


Published:

PAGE TOP ↑