warlording

To remove a signature file from a user’s mail. This may be done by the ISP because the file contains offensive congtent or is too large. The term is said to be the nickname of the first user to have his signature file deleted.

warlording
Loại bỏ một file chữ ký ra khỏi thư của một người dùng. Điều này có thể được thực hiện bởi ISP bởi vì file chứa nội dung gây khó chịu hoặc quá lớn. Thuật ngữ này được xem là bi danh của người dùng đầu tiên để xóa file chữ ký của mình.


Published:

PAGE TOP ↑