warez doodz

Crackers who illegally penetrate commercial sites to gain access to copyrighted software, which is then posted on warez sites for general access.

warez doodz
Các cracker xâm nhập bất hợp pháp vào các site thương mại để đạt đươc sự truy cập đến phần mềm có bản quyền, sau đó phần mềm này được gởi trên các site warez đế được truy cập chung.


Published:

PAGE TOP ↑