warez

Software or files that are illegally made available by software pirates Such files are sometimes found on FTP sites.

warez
Phần mềm hay các file được làm cho có sẵn một cách bất hợp pháp bởi những người sao chép trộn phần mềm. Đôi khì các file nhu vậy được tìm thấy trên các site FTP.


Published:

PAGE TOP ↑