war dialer

A computer program that dials phone numbers to establish which lines are connected to modems and fax machines Often used malicaously.

war dialer
Một chương trình máy tính quay các số điện thoại để thiết lập các đường dây nào được nối kết với các modem và máy fax. Thường được sử dụng với ý đồ xấu.


Published:

PAGE TOP ↑