WAP(Wireless Application Protocol)

A standard for applications developed for use over wireless communication networks WAP phones and other handheld devices are able to connect to the Internet using this technology which can transmit voice, data, graphices, and video using a simple browser. It’s fair to say that WAP technology has not caught on as its designers hoped it would. Its use is limited by the size of the screen availables on most mobiles New technologies, such as imode and GPRS will eventually over-take it.

WAP(Wireless Application Protocol giao thức ứng dụng không dây)
Một tiêu chuẩn dành cho các trình ứng dụng được phát triển để sử dụng trên các mạng truyền thông không đay. Các điện thoại WAP và các thiết bị xách tay khác có khả năng nối kết với Internet bằng cách sử dụng công nghệ này để truyền giọng nói dữ liệu, hình ảnh, và video bằng cách sử dụng một bộ trình duyệt đơn giản. Có thể công bằng mà nói rằng công nghệ WAP đã không gây sự chú ý như những nhà thiết kế ra nó đã mong muốn như thế. Việc sử dụng nó bị giới hạn bởi kích cỡ của màn hình có sẵn trên hầu hết các điện thoại di động. Các công nghệ mới, như imode và GPRS sau cùng sẽ vượt trội hơn nó.


Published:

PAGE TOP ↑