WAP forum

An organization established to promote standards for delivering wireless e-mail, text-based Web pages, and data to smart phones, pagers, PDAS and other mobile terminals.

WAP forum
Một tổ chức được thiết lập nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn để gởi e-mail, trang Web dựa vào văn bản và dữ liệu không dây đến các điện thoại nhỏ, máy nhắn tin, PDA và các thiết bị đầu cuối di động khác.


Published:

PAGE TOP ↑