wand

A computer-linked hand-held optical reader. It is most trequently used to read bar codes but can also read typewritten fonts, printed fonts, and OCR fonts.

thiết bị đọc
Một bộ đọc quang học xach tay liên kết bằng máy tính. Nó thường được sử dụng nhiều nhất để đọc các mã vạch, nhưng cũng có thể đọc các font được đánh máy, các font được in và các font OCR.


Published:

PAGE TOP ↑