Walsh code

A code that generates unique sets of numbers for encryption and celluar (mobile) communications Also known as pseudo-random noise codes.

mã Walsh
Một mã tạo các tập hợp số duy nhất để mã hóa và truyền thông di động. Cồn được gọi là các giả mã nhiễu ngẫu nhiên.


Published:

PAGE TOP ↑