Wake on LAB

The facility for the power in a remote client location to be activated by the network. This allows upgrading and management tasks to take place out of office hours.

Wake on LAB
Tiện ích để kích hoạt điện bởi mạng trong một vị trí client từ xa. Điều này cho phép các tác vụ nâng cấp và quản lý xảy ra ngoài giờ làm việc.


Published:

PAGE TOP ↑