waiting time

The time lag between the initiation of a request for data and the moment it is received.

thời gian chờ
Sự trễ thời gian giữa lần bắt đầu một yêu cầu về dữ liệu và thời điểm nó được nhận.


Published:

PAGE TOP ↑