wait state

The delay in a powerful computer that enables slower memory components to retrieve data.

trạng thái chờ
Sự trễ trong một máy tính mạnh cho phép các thành phần bộ nhớ chậm hơn truy tìm dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑