WACK

Wait before sending ACK (acknowledgement). The message sent to indicate that the destination computer is not ready to receive the ACK.

WACK
Đợi trước khi gởi ACK (thông báo nhận). Thông báo được gởi để chỉ định rằng máy tính đích đã không sẵn sàng nhận ACK.


Published:

PAGE TOP ↑