wabbit

A computer program that makes copies of itself every time it is run, eventually carshing the system. Technically a wabbit is neither a virus nor a worm.

wabbit
Một chương trình máy tính tạo các bản sao của chính nó mỗi lần nó được chạy cuối cùng làm hệ thống ngừng hoạt động. Về mặt kỹ thuật, một wabbit không phải là một virus cũng không phải là một worm.


Published:

PAGE TOP ↑