VUP(VAX Unit of Performance)

A unit of measurement equal to the performance of the VAX 11/780, the first VAX machine.

VUP(VAX Unit of Performance)
Một đơn vị đo bằng với năng suất của VAX 11/780, là máy VAX đầu tiên.


Published:

PAGE TOP ↑