VTOC(-Volume Table Of Contents)

A list of files on a disk. The VTOC is the mainframe counterpart to the FAT table on a PC.

VTOC(Volume Table Of Contents)
Một danh sách các file trên một đĩa. VTOC là bản sao chủ cho bản FAT trên một PC.


Published:

PAGE TOP ↑