VTAM(-Virtual Telecommunications Access Method)

Also called ACF/VTAM (Advanced Communications Function/VATM), software that controls communications in an IBM SNA environment. It usually resides in the mainframe under MVS or VM, but may be offloaded into a front end processor that is tightly coupled to the mainframe. It supports a wide variety of network protocols, including SDLC and Token Ring. VTAM can be thought of as the network operating system of SNA.

VTAM(Virtual Telecommunications Access Method)
Còn được gọi là ACF/VTAM (Advanced Communications Function/VATM), phần mềm điều khiển sự truyền thông trong một môi trường IBM SNA. Nó luôn thường trú trong máy chủ dưới MVS hay M, nhưng có thể được tải vào một bộ xử lý ngoại vi vốn dữ liệu nối kết chặt chẻ với máy chủ, Nó hỗ trợ nhiều giao thức mạng, kể cả SCLC và Token Ring, VTAM có thể được xem là hệ điều hành mạng của SNA.


Published:

PAGE TOP ↑