VT100,200,300

A series of asynchronous display terminals from Digital for its PDP and VAX computers. Available in text and graphics models in both monochrome and color.

VT100,200,300
Một loạt thiết bị đầu cuối màn hình không đồng bộ từ Digital dành cho các máy PDP và VAX của nó. Có sẵn trong các mô hình văn bản và đồ họa ở cả dạng đơn sắc và màu.


Published:

PAGE TOP ↑