VSX(-Verification Suite for X/Open)

A testing procedure from X/Open that verifies compliance with their endorsed standards. VSX3 has over 5,500 tests for compliance with XPG3.

VSX(Verification Suite for X/Open)
Một thư tục kiểm tra của X/Open xác minh sự tương thích với các tiêu chuẩn được chấp nhận. VSX3 đã có hơn 5.500 cuộc thử nghiệm để xác minh sự tương thích với XPG3.


Published:

PAGE TOP ↑