VSE(-Disk Operating System/-Virtual Storage Extended)

An IBM multiuser, multitasking operating system that typically runs on IBM’s 43xx series. It used to be called DOS, but due to the abundance of DOS PCs, it is now referred to as VSE.

VSE(Disk Operating System/Virtual Storage Extended)
Một bệ điều hành đa nhiệm, nhiều ngươi dùng của IBM thường chạy trên một loạt máy 43xx của IBM. Nó được sử dụng để được gọi là DOS, nhưng vì số lượng quá nhiều các máy PC DOS, bây giờ nó được xem như VSE.


Published:

PAGE TOP ↑