VSAT(-Very Small Aperture satellite Terminal)

A small earth station for satellite transmission that handles up to 56 Kbits/sec of digital transmission. VSATs that handle the T1 data rate (up to 1.544 Mbits/sec) are called TSATs.

VSAT(Very Small Aperture satellite Terminal)
Một trạm mặt đất nhỏ để truyền vệ tinh xử lý khả năng truyền kỹ thuật số với tốc độ lên đến 56 Kbits trong mỗi giây. Các VSAT xử lý tốc độ dữ liệu T1 (lên đến 1.544 Mbits/giây) được gọi là các TSAT.


Published:

PAGE TOP ↑