VSAM(-Virtual Storage Access Method)

An IBM access method for storing data, widely used in IBM main frames. It uses the B+tree method for organizing data.

VSAM(Virtual Storage Access Method)
Một phương pháp truy cập IBM dùng để lửu trữ dữ liệu. được sử dụng rộng rãi trong các máy chủ IBM. Nó sử dụng phương pháp dạng cây B+ để sắp xếp dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑