VRML(-Virtual Reality Modeling Language)

A 3-D graphics language used on the Web. After downloading a VRML page, its contents can be viewed, rotated and manipulated. Simulated rooms can be “walked into.” The VRML viewer is launched from within the Web browser.

VRML(Virtual Reality Modeling Language)
Ngôn ngữ đồ họa 3D được sử dụng trên Web. Sau khi tải xuống một trang VRML, các nội dung của nó có thể được xem, xoay và xử lý. Các phòng được mô phỏng có thể “được đi vào”. Bộ hiển thị VRML được khởi chạy từ trong bộ trình duyệt Web.


Published:

PAGE TOP ↑