VRC(-Vertical Redundancy Check)

An error checking method that generates and tests a parity bit for each byte of data that is moved or transmitted.

VRC(Vertical Redundancy Check)
Một phương pháp kiểm tra lỗi vốn tạo và kiểm tra một bit chẵn lẻ cho mỗi byte dữ liệu được di chuyển hoặc truyền.


Published:

PAGE TOP ↑