voxel(-VOlume pi-XEL)

A three-dimensional pixel. A voxel represents a quantity of 3-D data just as a pixel represents a point of cluster of points in 2-D data.

voxel(VOlume piXEL)
Một điểm ảnh ba chiều. Một pixel tượng trưng cho một sô lượng dữ liệu 3D tương tự như một điểm ảnh tượng trưng cho một điểm hay một nhóm các điểm trong dữ liệu 2D.


Published:

PAGE TOP ↑