volatile memory

A memory that does not hold its contents without power. A computer’s main memory, made up of dynamic RAM or static RAM chips, loses its content immediately upon loss of power.

bộ nhớ khả biến
Một bộ nhớ không chứa các nội dung nếu không có nguồn điện Bộ nhớ chính của một máy tính được hình thành từ các mạch RAM động hay mạch RAM tĩnh, sẽ làm mất nội dung của nó ngay lập tức nếu bị mất điện.


Published:

PAGE TOP ↑