voice store and forward

The technology behind voice mail and messaging systems. Human voice is digitized, stored in the computer, routed to the recipient’s mailbox and retrieved by the user when required.

lưu trữ và chuyển tiếng nói
Công nghệ hỗ trợ hệ thống truyền thông báo và thư thoại Tiếng người được số hóa, được lưu trữ trong máy tính, được truyền đến hộp thư của người nhận và được truy tìm bởi người sử dụng khi được yêu cầu.


Published:

PAGE TOP ↑