voice recognition

The conversion of spoken words into computer text. Speech is first digitized and then matched against a dictionary of coded waveforms. The matches are converted into text as if the words were typed on the keyboard.

nhận biết tiếng nói
Sư chuyển đổi các từ được nối thành văn bản máy tính. Tiếng nói ban đầu được số hóa và được kết hợp dựa vào một tự điển các dạng sóng được mã hóa. Các phần kết hợp được chuyển đổi thành văn bản như thể các từ được gõ nhập trên bàn phím.


Published:

PAGE TOP ↑