voice messaging

Using voice mail as an alternative to electronic mail, in which voice messages are intentionally recorded, not because the recipient was not available.

gởi thông tin bằng giọng nói
Sử dụng thư thoại để thay thế cho thư điện tử, trong đó các bản tin bằng giọng nói chủ yếu được ghi lại nhưng không phải vì người nhận không có sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑