voice grade

Refers to the bandwidth required to transmit human voice, which is usually about 4,000Hz.

mức độ giọng nói
Ám chỉ băng rôn cần thiết để truyền tiếng người với tốc độ khoảng 4000Hz.


Published:

PAGE TOP ↑