voice coil

A type of motor used to move the access arm of a disk drive in very small increments. Like the voice coil of a speaker, the amount of movement. Contrast with stepper motor, which works in fixed increments.

Cuộn dây âm thanh
Một loại mô tơ dùng để di chuyển cần truy câp của một ổ đĩa với các gia số rất nhỏ. Tương tự như cuộn dây âm thanh của một loa, lượng dòng điện xác định lượng di chuyển. Trái với stepper motor vốn hoạt động với các gia số cố định.


Published:

PAGE TOP ↑