VOD(-Video On Demand)

The ability to start delivering a movie or other video program to an individual Web browser or TV set whenever the user requests it. See streaming video.

VOD(Video On Demand)
Khả năng bắt đầu gởi một chương trình chiếu phim hay chương trình video khác đến một bộ trình duyệt Web hay máy truyền hình riêng biệt bất cứ khi nào người dùng yêu cầu nó. Xem streaming video.


Published:

PAGE TOP ↑