VMS

(1) (-Virtual Memory System) A multiuser, multitasking, virtual memory operating system for the VAX series from Digital. VMS applications run on any VAX from the MicroVAX to the largest unit. See OpenVMS.

(2) (-Voice Messaging System) See voice mail.

VMS
(1) (Virtual Memory System) Một hệ điều hành ảo đa nhiệm, nhiều người dùng, dành cho series VAX từ Digital. Các trình ứng dụng VMS chạy trên bất kỳ VAX nào tù Micro VAX đến thiết bị lớn nhất. Xem OpenVMS.

(2) (Voice Messaging System) Xem voice mail.


Published:

PAGE TOP ↑