VMEbus(-Versa-Module Eurocard bus)

A 32-bit bus developed by Motorola, Signetics, Mostek and Thompson CSF. It is widely used in industrial, commercial and military applications with over 300 manufacturers of VMEbus products worldwide. VME64 is an expanded version that provides 64-bit data transfer and addressing.

VMEbus(VersaModule Eurocard bus)
Một bus 32 bit do Motorola, Signetics, Mostek và Thompson phát triển. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và quân sự với hơn 300 nhà sản xuất sản phẩm VMEbus trên thế giới. VME64 là một phiên bản mở rộng cung cấp tính năng truyền và gởi dữ liệu 64 bit.


Published:

PAGE TOP ↑