VM(-Virtual Machine)

An IBM mainframe operating system, originally developed by its customers and eventually adopted as an IBM system product (VM/SP). It can run multiple operating systems within the computer at the same time, each one running its own programs. CMS (Conversational Monitor System) provides VM’s interactive capability.

VM(Virtual Machine)
Một hệ điều hành máy chủ IBM, ban đầu được phát triển bởi các khách hàng của nó và cuối cùng được chọn là một sản phẩm hệ thống IBM (VM/SP). Nó có thể chạy nhiều hệ điều hành trong máy tính cùng một lúc, mỗi hệ điều hành chạy các chương trình riêng của nó. CMS (Conversational Monitor System) cung cấp khả năng tương tác của VM.


Published:

PAGE TOP ↑