VLSI(Very Large Scale Integration)

(1) Between 100,000 and one million transistors on a chip. See LSI.

(2) (VLSI Technology, Inc., Tempe, AZ) A designer and manufacturer of custom chips.

VLSI(Very Large Scale Integration)
(1) Giữa 100.000 và 1.000.000 transistor trên một mạch. Xem LSI.

(2) (VLSI Technology, Inc., Tempe, AZ) Một công ty thiết kế và chế tạo các mạch thông thường.


Published:

PAGE TOP ↑