VLIW(Very Long Instruction Word)

A CPU architecture that reads a group of instructions and executes them at the same time.

VLIW(Very Long Instruction Word)
Một cấu trúc CPU đọc một nhóm chỉ lệnh và thực thi chúng cùng một lúc.


Published:

PAGE TOP ↑