VisualAge

A family of object-oriented development software from IBM that includes VisualAge for Basic, VisualAge for C++, VisualAge for COBOL, VisualAge for java, VisualAge for PacBase and VisualAge for Smalltalk. For example, VisualAge fro C++ is a multiplatform environment for writing C++ applications for OS/2, Windows, AS/400, MVS/ESA, AIX and Solaris. It is widely used to write an application on one platform that will be used on another. Today, the skills of a VisualAge programmer are not implicit, as the term refers to several languages. In the past it implied one or two. The VisualAge name was first used in the late 1980s for Smalltalk, then in 1994 for C++ and later for all the others.

VisualAge
Một họ phần mềm phát triển hướng đối tượng của IBM gồm có VisualAge for Basic, VisualAge for C++, VisualAge for COBOL, VisualAge for Java, VisualAge for PacBase và VisualAge for Smalltalk, Ví dụ, VisualAge for C++ là một môi trường đa nền để viết các trình ứng dụng C++ dành cho OS/2, Windows, AS/400, MVS/ESA, AIX và Solaris. Nó được sử dụng rộng rãi để viết một trình ứng dụng vốn sẽ được sử dụng trên một nền khác. Ngày nay, những kỹ năng cửa một nhà lập trình VisualAge được phát huy tối đa vì thuật ngữ này ám chỉ nhiều ngôn ngữ. Trước đây nó ám chỉ một hoặc hai ngôn ngữ. Tên VisualAge là tên được sử dụng đầu tiên vào thập niên 1980 dành cho Smalltalk, sau đó vào năm 1994 dành cho C++ và kế đó là dành cho tất cả ngôn ngữ khác.


Published:

PAGE TOP ↑