Visual Studio

A suite of development tools from Microsoft that include its major programming languages and Web development package. The Enterprise Edition includes version control, a database, TP monitor and reference material.

Visual Studio
Một bộ phát triển công cụ của Microsoft gồm có các ngôn ngữ lập trình chính và khối chương trình phát triển Web. Enterprise Edition gồm có bộ điều khiển phiên bản, một cơ sở dữ liệu, TP monitor và tài liệu tham khảo.


Published:

PAGE TOP ↑