visual programming

Developing programs with tools that allow menus, buttons and graphics elements to be selected from a palette and drawn and built on screen It may include developing source code by creating and/or interacting with flow charts that graphically display the logic paths and associated code.

Lập trình bằng hình ảnh
Phát triển các chương trình bằng các công cụ cho phép các menu, nút và những thành phần đồ họa khác được chọn từ một palette và được vẽ và tạo trên màn hình. Nó có thể bao hàm việc phát triển mã nguồn bằng cách tạo và / hoặc tương tác với các lưu đồ hiển thị các đường dẫn logic và mã đã kết hợp bằng đồ họa.


Published:

PAGE TOP ↑