Visual J++

A Windows-based Java development system from Microsoft. It is used to create Java applications that can run on any platform or to create Windows-specific applications that call ActiveX components or Windows directly. Visual J++ also includes a Java compiler.

Visual J++
Một hệ thống phát triển Java dựa trên nền Windows của Microsoft. nó được sử dụng để tạo các trình ứng dụng Java vốn có thế chạy trên bất kỳ nền nào hoặc để tạo các trình ứng dụng riêng biệt của Windows vốn có thể gọi các thành phần ActiveX hay Windows một cách trực tiếp. Visual J++ cũng chứa một bộ biên dịch Java.


Published:

PAGE TOP ↑