Visual FoxPro

An Xbase development system for Windows 95 and NT from Microsoft. Originally known as FoxPro for Windows, FoxPro for DOS, etc., Visual FoxPro added object orientation and client/sever support. Many applications have been written in this business-oriented language. Version 3.0 was the last Macintosh version and 2.6 was the last DOS version.

Visual FoxPro
Một hệ thống phát triển Xbase dành cho Windows 95 và NT của microsoft. Ban đầu được gọi là FoxPro for Windows, FoxPro for DOS…, Visual FoxPro đã bổ sung tính năng định hướng đối tượng và hỗ trợ client / server. Nhiều trình ứng dụng đã được viết bằng ngôn ngữ định hướng kinh doanh này. Phiên bản 3.0 là phiên bản Macintosh sau cùng và 2.0 là phiên bản DOS cuối cùng.


Published:

PAGE TOP ↑