Visual Basic

A version of BASIC from Microsoft specialized for Windows applications that has become very popular. It is similar to Microsoft’s QuickBASIC, but is not 100% compatible with it. User interfaces are developed by dragging objects from the Visual Basic Toolbox conto the application form.

Visual Basic
Một phiên bản của BASIC từ Microsoft chuyên dụng cho các trình ứng dụng Windows vốn đã trở nên rất thông dụng. Nó tương tự như QuickBASIC của Microsoft, nhưng không tương thích 100% với nó. Các giao diện người dùng được phát triển bằng cách rê các đối tượng từ Visual Basic Toolbox vào mẫu trình ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑