VisiCalc

The first electronic spreadsheet, introduced in 1978 for the Apple II. It was a command-driven program followed by SuperCalc, MultiPlan, Lotus 1-2-3 and others, each improving the user interface. Spreadsheets have also been implemented on minis and mainframes. It all started with VisiCalc.

VisiCalc
Chương trình bảng tính điện tử đầu tiên được giới thiệu vào năm 1978 sử dụng cho Apple II. Nó là chương trình được điều khiển bởi lệnh theo sau là SuperCalc, MultiPlan, Lotus 1-2-3 và các chương trình khác, mỗi chương trình cải tiến giao diện người dùng. Các chương trình bảng tính cũng được thực thi trên các máy mini và các máy cũ. Chúng bắt đầu với VisiCalc.


Published:

PAGE TOP ↑