ViSCA(VIdeo System Control Architecture)

A Sony protocol for synchronized control of multiple video peripherals. ViSCA is the soft ware interface. Control-L is the hardware interface. A ViSCA-compatible VCR can be controlled directly by video capture software.

ViSCA(VIdeo System Control Architecture)
Một giao thức của Sony sử dụng cho tính năng điều khiển được đồng bộ hóa của nhiều thiết bị ngoại vi video. ViSCA là một giao diện phần mềm. Control-L là một giao diện phần cứng. VCR tương thích ViSCA có thể được điều khiển trực tiếp bởi phần mềm bắt giữ video.


Published:

PAGE TOP ↑