virus signature

A binary pattern of the actual machine code of a particular virus. Antivirus programs use virus signatures for fast detection of known viruses.

virus signature
một mẫu nhị phân của mã máy thực sự của một loại virút nhất định. Nó được sử dụng bởi các chương trình chống virút để dò tìm nhanh những loại virút khó biết.


Published:

PAGE TOP ↑